Slik jobber vi med Åpenhetsloven i Abacus IT AS

Redegjørelse for Abacus IT AS

Abacus IT AS er en leverandør av IT- og ERP-løsninger i det norske markedet.
Selskapets misjon er å gi merverdi til sine kunder. Dette gjennom å bidra til
effektivisering og leveranse av skyløsninger. Abacus IT har videre et stort antall
kompetente rådgivere med sterk lokal tilstedeværelse gjennom selskapets 11
lokasjoner.
Abacus IT AS er en virksomhet som tar bærekraftig forretningspraksis på alvor. Vårt mål
er å bruke innflytelsen vår til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel
og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre
forretningspartnere.

Bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel, er forretningspraksis som bidrar til
å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og en forutsetning for
a nå FNs bærekrafts mål. Bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får
dekket sine behov uten a ødelegge fremtidige generasjoners mulighet for å få dekket
sine.
Basert på anerkjente internasjonale standarder, de veiledende prinsippene fra
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), verdenserklæringen om
menneskerettighetene fra FN (UNO) og de åtte kjernekonvensjonene fra Den
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) reflekterer disse retningslinjene våre
forventninger til HMS, etikk, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

FNs bærekraftsmål

Likestilling mellom kjønnene - FNs bærekraftsmålAnstendig arbeid og økonomisk vekstMål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon - UN Global Compact Norway

Abacus IT har valgt å forplikte seg til tre av FN’s bærekraftsmål, og trekker fram konklusjoner fra spesielt relevante punkter.

Nr. 5 –  Likestilling mellom kjønnene: 

«Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling»

Pkt. 5.5: Kvinner og menn skal ha like muligheter til å inneha ledende stillinger i Abacus IT. Det er kandidatens kompetanse og engasjement som bl.a skal være avgjørende i valg av person, ikke kjønn.

Pkt. 5.2: Abacus IT skal ha en nulltoleranse for seksuelle overgrep og trakassering.

Nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst: 

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Pkt. 8.1: Abacus IT skal bidra med å opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i landet.

Pkt. 8.2: Abacus IT skal bidra med å øke den økonomiske produktiviteten gjennom teknologisk modernisering.

Pkt. 8.5: Abacus IT skal ha en full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for blant annet ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne.

Pkt. 8.6: Abacus IT skal bidra med å betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.

Pkt. 8.8: Abacus IT skal beskytte arbeidsrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon:

«Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre»

Pkt. 12.2: Abacus IT skal jobbe med å ha en effektiv bruk av naturressurser.

Pkt. 12.5: Abacus IT skal bidra med å betydelig redusere avfallsmengden.

Pkt. 12.6: Abacus IT skal bidra med å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

Aktsomhetsvurderinger

Abacus IT AS jobber for en bærekraftig forretningspraksis gjennom
aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurdering er en metode for bærekraftig
forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for â respektere og ivareta
mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse,
redusere eller forebygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø er en
grunnleggendeforutsetning for å lykkes med etisk handel.

Aktsomhetsvurderinger

• er forebyggende
• er risikobaserte og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ
påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
• er dynamiske
• blir styrket gjennom involvering av interessenter
• flytter ikke ansvar
• samsvarer med internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis
• avhenger av omstendighetene, for eksempelforretningsmodell, produktvalg,
størrelse, posisjon i leverandørkjeden etc.
• inkluderer kontinuerlig kommunikasjon

Bærekraftig forretningspraksis

Våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (code of conduct) forplikter våre
ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Internasjonale standarder for
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, dyrevern og antikorrupsjon skal
respekteres.
Abacus IT AS prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILOkonvensjoner og angir minimums-, ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på
produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker
samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.
Våre retningslinjer er utarbeidet i henhold til disse prinsippene, og våre krav knytter seg
til følgende områder:

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105)

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal
fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87,
98,135 og 154)

Arbeidere skal uten unntak ha rett til à slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget
ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller
motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i a utføre sitt
fagforeningsarbeid.
Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov,
skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og
uavhengig organisering og forhandling.

Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen/UDHR)

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det
samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Diskriminering (IL-konvensjon nr. 100 og 111 og FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon)

Det skal ikke fore komme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning,
opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet,
kaste, religion. alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller
politisk tilhørighet.
Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller
utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks
ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO-konvensjon nr. 138, 182
og 79, ILO-anbefaling nr. 146)

Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med 5.1.1. nasjonal
minstealder for ansettelse, eller: 5.1.2. minstealder for obligatorisk skolegang, med
høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med
unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres. Nyrekruttering av barnearbeidere i
strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted. Barn under 18 år skal ikke utføre
arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med
ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og
kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for
støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i
skolepliktig alder.

Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier
og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å
forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av eller relatet til, forhold på
arbeidsplassen.
Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og
sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal
arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med
tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Lønn (ILO-konvensjon nr. 131)

Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid
være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. inkludert noe sparing.
Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet for arbeidet
påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

Arbeidstid (ILO-konvensjon nr. 1 og 14)

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke
overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner.

Regulære ansettelser

Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover
og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av
korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere).
underkontraktorer eller andre arbeidsrelasjoner.
Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Marginaliserte befolkningsgrupper

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til à ødelegge ressurs- og
inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel
ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser
som befolkningsgruppene er avhengig av.

Miljø

Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var- prinsippet
skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal
forurensning, bruk av skadelige kjemikalier sprøytemidler og for å sikre bærekraftig
ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk
mangfold.
Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante
utslippstillatelser skal innhentes.

Korrupsjon

Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å
sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder agenter kontraktører,
leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Dyrevelferd

Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på
produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.
Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Ekstern kommunikasjon

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de
aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å
sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår
virksomhet. Det kan du gjøre ved à sende en epost til apenhetsloven@abacus-it.no
Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre
uker.
I tillegg finner du aktuell informasjon på våre nettsider.

Få siste nytt fra bransjen

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer med aktuelle nyhetssaker.

Påmelding nyhetsbrev

Meld deg gjerne på nyhetsbrevlisten, så lover vi å holde deg oppdatert.

Book demo

Vi tar en gjennomgang for å vise deg hvordan tjenesten fungerer.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til forbedring av brukeropplevelse, analyse og markedsføring som forklart i Personvern.