Generelle betingelser

§1.1 Leveransens formål

Leveransens formål er å sikre IT-løsninger for Kunden på en
kostnadseffektiv, funksjonell og sikker måte iht. Kundens behov
og innenfor de tjenester og produkter Leverandør tilbyr.

§1.2 Leveransens omfang

Leveransen omfatter tjenester som Kunden har bestilt ved
inngåelse av Tjenesteavtale, og tillegg i tjenester fra vår
tjenestekatalog gjennom løpende kundeforhold. Dersom
Tjenesteavtale ikke er inngått, gjelder disse generelle
betingelser for leveransen.

§1.3 Kontaktinformasjon

For spørsmål som vedrører avtalemessige eller merkantile
forhold skal Kundens bruke sin(e) kontaktperson(er) angitt i
Tjenesteavtalen. Bestilling av oppdrag skal sendes pr e-post til
Leverandørens supportsystem, support@abacus-it.no. Øvrig
kontaktinfo finnes på www.abacus-it.no.

§1.4 Kundens plikter og ansvar

Kunden plikter uoppfordret å gi Leverandør alle opplysninger
som kan ha relevans for oppgaver som skal utføres, inkludert
informasjon om systemets drift og tilstand.

§1.5 Merkantile bestemmelser

Betalingsbetingelser

Faktura sendes med standard 14 dagers kredittid
Prisendringer:

 • Priser på produkter indeksreguleres årlig fra
  01.januar iht. SSB Konsumprisindeksen.
  • Priser for tjenester/timer indeksreguleres årlig fra
  01.januar iht. SSB Konsumprisindeksen og årlig
  lønnsvekst.
 • Leverandøren kan endre alle priser i avtalen med
  samme varslingstid som gjelder for oppsigelse.
 • Ved vesentlig prisøkning (20%) innenfor
  avtaleperioden på enkeltelementer i Leverandørens
  direkte kostnader (f.eks. brukerlisenser), kan
  Leverandøren kreve prisjustering lik prisøkningen
  med 3 måneders varsel.
  Kostnader for reise, opphold og øvrige utlegg
  Utgifter for reise med bil inkl. km, parkering og bompenger er
  inkludert i ”medgått tid” i de tilfeller Kunden belastes for
  medgått tid.
  Utlegg
  Reiseutgifter og utlegg som følge av oppdrag for Kunden
  belastes Kunden etter regning etter Statens satser med tillegg
  på 15 % administrasjonsgebyr.
  Offentlige avgifter
  Alle priser angitt i tilbud og prislister er eksklusive skatt,
  merverdiavgift og øvrige offentlige avgifter.
  Fakturering
 • Alle tjenester faktureres i henhold til priser angitt i
  den aktuelle Tjenestebeskrivelsen eller tilbudet
 • Prosjekter faktureres i rater med 30% ved bestilling,
  30% ved leveransestart, 30% produksjonssetting og
  10% ved levering
 • Alle prosjekter belastes med 20% prosjektledelse
 • Estimerte timer kan avvike med inntil 25% uten
  varsel med mindre annet er avtalt
 • Etableringskost iht. tjenestebeskrivelse faktureres
  ved aksept av tilbud på tjeneste.
 • Tjenester etter medgått tid faktureres ukentlig etter
  medgått tid inntil oppdraget er avsluttet.
 • Fastprisoppdrag faktureres ved aksept av tilbud.
 • Vareleveranser faktureres fra distributørens
  fakturadato eller leveringstidspunkt.

Morarenter og gebyrer
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter iht.
forsinkelsesrenteloven, samt inkassosalærer iht. inkassoloven
Mislighold av betaling
Ved mislighold av fordringer opphører Leverandørens ansvar og
forpliktelser iht. avtalen med Kunden inntil misligholdet er brakt
til opphør. Betalingsforsinkelse på mer enn 14 dager anses alltid
som mislighold.
Kundens plikter og ansvar opphører ikke dersom Leverandøren
har redusert sitt tjenestenivå som følge av mislighold.

§1.6 Definisjoner

Normal Arbeidstid

Normal Arbeidstid er alle virkedager, 08:00 til 16:00.

Medgått tid

Medgått tid er summen av reisetid og tid som benyttes på
utførelse av oppgaver for Kunden, og som kommer frem av
fakturagrunnlag.

Reisetid

Faktisk reisetid fra Leverandørens representant forlater sitt
normale arbeidssted til avtalt oppmøtested og tilsvarende tid
som for retur til sitt normale arbeidssted. For oppdrag som
medfører overnatting er reisetid tid brukt mellom
oppdragsstedet og overnattingsstedet.

Rådgivertjenester

Med rådgivertjenester menes all tjenesteyting som utføres av
Leverandørens ansatte for Kunden.

Telefonsupport

Med telefonsupport menes bistand på telefon av
Leverandørens supportsenter i tråd med betingelser spesifisert i
egen tjenestebeskrivelse.
Informasjon
Med informasjon menes alle typer data.

Ordinære rådgiveroppgaver

Rådgiveroppgaver uten vesentlige konsekvenser for Kundens
daglige drift regnes som ordinære rådgiveroppgaver.

Prioriterte rådgiveroppgaver

Med prioriterte rådgiveroppgaver menes feil som oppstår på
Kundens egne systemer som kan ha vesentlige konsekvenser for
Kundens daglige drift.

§1.7 Taushetsplikt

All informasjon partene blir kjent med i forbindelse med
utførelse oppdrag skal gjensidig behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra
den annen part.
Taushetsplikten gjelder også etter avtalens/oppdragets opphør.
Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene
skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som
nevnt ovenfor.

§1.8 Behandling av personopplysninger –
Databehandleravtale

Leverandør behandler personopplysninger i tråd med gjeldende
regelverk. Se også Personvernerklæringen som gjelder for
individer. Leverandør er behandlingsansvarlig i de tilfellene hvor
Leverandør behandler personopplysninger om Kunden og
Kundens brukere, hvor Leverandør bestemmer formålet,
metoder og ressurser, som skal benyttes. I de tilfeller hvor
Leverandør behandler personopplysninger på vegne av Kunden,
hvor Kunden bestemmer formål og metoder er Leverandør
databehandler og Kunden behandlingsansvarlig. Dette avsnittet
sammen med relevante formål i den enkelte
Tjenestebeskrivelse er en komplett Databehandleravtale.
Databehandleravtalen trenger ingen særskilt signatur, men
følger av gjeldene regelverk, våre generelle betingelser (disse)
og relevante Tjenesteavtaler/beskrivelser/betingelser. Når
Leverandør er Databehandler er det Kunden som er
Behandlingsansvarlig og dermed Kunden som har ansvar for å
sikre lovlig formål og grunnlag (hjemmel) for behandlingen.

§1.9 Formålet med databehandlingen

Lagring, teknisk prosessering og tilgjengeliggjøring av data for
behandlingsansvarlig. Ytterligere informasjon om den konkrete
behandlingen er beskrevet i relevante Tjenestebeskrivelser.

§1.10 Databehandlers plikter

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for
behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har
bestemt. Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang
til sin sikkerhetsdokumentasjon og bistå, slik at
behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og
forskrift. Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt
eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i
personopplysningene som behandles og systemene som
benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig
bistand til dette. Behandlingsansvarlig bærer kostnadene ved
slik bistand. Databehandler har taushetsplikt om
dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får
tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også
etter avtalens opphør.

§1.11 Bruk av underleverandører

Leverandør som databehandler benytter underleverandører på
deler av den tekniske infrastrukturen. Disse er automatisk
underlagt denne avtale. Samtlige som på vegne av
databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle
personopplysningene inngår, skal være kjent med
databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og
oppfylle vilkårene etter disse.

§1.12 Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak både
tekniske og organisatoriske, som er nødvendig for et
tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risikoen som
behandlingen representerer. Databehandler skal sikre at det
utelukkende er autorisert personell som har adgang til
opplysningene. Avviksmelding skal skje ved at databehandler
melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig
har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

§1.13 Varighet

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler
personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.
Behandlingsansvarlig kan pålegge databehandler å stoppe den
videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig
virkning. Vilkår for oppsigelse av avtalen følger av §1.17.

§1.14 Ved opphør

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å
tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne
av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne
avtalen. Det skal ved opphør avtales at databehandler skal
slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data mv som
inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder
også for eventuelle sikkerhetskopier. Avtalen om opphør skal
spesifisere på hvilken måte sletting og/eller destruksjon skal
foregå. Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og
eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig
tid etter avtalens opphør.

§1.15 Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i
vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor
partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den
utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som
forholdet varer.

§1.16 Reklamasjon ved mislighold

Reklamasjon

Den part som vil påberope seg at avtalen er misligholdt av den
andre parten, skal omgående og uten unødig opphold etter at
vedkommende fikk kjennskap til misligholdet, sende skriftlig
varsel. Reklamasjon må senest skje innen 30 dager etter at
forholdet ble kjent for parten.

Utbedring og prisavslag

Dersom kunden i avtaleperioden skriftlig reklamerer i samsvar
med forrige punkt og det faktisk foreligger et saklig mislighold,
skal Leverandør foreta nødvendige utbedringer for at avtalens
ytelser og krav skal bli oppfylt.
Dersom Leverandør etter gjentatte forsøk ikke lykkes med utbedringer, kan kunden i stedet for utbedring kreve forholdsmessig
prisavslag. Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og
forsinkelsesrenter skal komme til fradrag ved beregning av
prisavslag.

Heving

Hver av partene har rett til å heve avtalen med 14 dagers varsel
ved vesentlig mislighold fra den annen part. Dersom den
misligholdende part har utbedret forholdet som utløste
hevingsretten innen fristen på 14 dager er gått ut bortfaller
retten til heving.
En part kan heve avtalen dersom den annen part innstiller sine
betalinger, innleder gjeldsforhandlinger eller det åpnes konkurs.

Erstatning

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for
dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for
erstatninger i avtaleforhold, med følgende begrensninger:
Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap
regnes, blant annet kundens tap av omsetning /fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra
tredjepart.
Leverandørens erstatningsplikt er uansett begrenset til det
samlede vederlag for inntil 3 måneder, for de tjenestene som er
omfattet av misligholdet.
Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende
part har utvist grov uaktsomhet eller forsett og saken går over i
rettslig behandling jfr. §1.18.

§1.17 Varighet og opphør

Avtalens Hovedperiode er 12 måneder dersom ikke annet er
avtalt i Tjenesteavtalen. Dersom ikke annet er avtalt gjelder
oppsigelse på 3 måneder. Oppsigelse må skje senest 30 dager
før neste kvartal. dog første gang etter hovedperiodens utløp.
Oppsigelse skal skje skriftlig til care@abacus.it.no, eller ved
skjema på våre nettsider. Etter utløp av Hovedperioden løper
Avtalen videre uten ytterligere varsel.

§1.18 Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen
skal forsøkes løst ved forhandlinger innen 1 måned etter at en
av partene har meddelt den andre part om at en konflikt har
oppstått.
Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve
saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er
enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter reglene i
Voldgiftsloven. Voldgiften avgjør tvisten med endelig og
bindende virkning for begge parter.
I tilfellet søksmål, er verneting i den kommunen Leverandøren
har sin faste forretningsadresse bestemt for partene i
kontrakten og garantistene, og varsel skal gis som for
innenbysboende.

§1.19 Uoverensstemmelser i Avtalen

Ved uoverensstemmelse mellom innholdet i avtaleteksten og
Avtalens Bilag er det bestemmelsene i Avtalens Bilag som
gjelder.

§1.20 Versjoner av Avtalen

Det er alltid siste versjon av avtalen som gjelder. Den finnes
tilgjengelig på Leverandørens nettsider www.abacus-it.no og
utleveres på forespørsel. Enhver betaling av tilsendt faktura er
aksept av siste versjon.

Få siste nytt fra bransjen

Abonner på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer med aktuelle nyhetssaker.

Påmelding nyhetsbrev

Meld deg gjerne på nyhetsbrevlisten, så lover vi å holde deg oppdatert.

Book demo

Vi tar en gjennomgang for å vise deg hvordan tjenesten fungerer.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til forbedring av brukeropplevelse, analyse og markedsføring som forklart i Personvern.